Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

Zápis     ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

PŘIJATÉ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy Mgr. Miriam Geryková rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, o přijetí k předškolnímu vzdělávání do výše uvedené  mateřské školy žadatelů (dětí) s tímto přiděleným registračním číslem – předčíslí MS1/2019/RČ:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI

10

379

52

400

117

414

127

489

151

537

181

572

185

575

196

588

208

668

240

672

279

676

305

712

314

748

338

776

361

911

Zveřejněno dne 22.05.2019 a dále od tohoto data nejméně 15 dnů

 

DŮLEŽITÉ!!!

(poznačte si termín a zkontrolujte předem na webu, zda výjimečně nedošlo ke změně termínu)

nutná účast alespoň jednoho z rodičů:

- podávání základních informací

- předání podkladů k vyplnění – pro založení do matriky

- předání rozhodnutí o přijetí (proti podpisu).

 

 

PRO PŘÍPAD, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ PŘEVÝŠÍ POČET VOLNÝCH MÍST, STANOVILA ŘEDITELKA TATO KRITERIA:

KRITERIA:

POČET BODŮ

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 dle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné) Týká se dětí občanů ČR a EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle jak 90 dnů.

5

2. Trvalý pobyt , v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ („spádové“ mateřské škole), u dítěte, které dosáhne k 31.8. 2019věk min. 3 let

4

3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8. 2019

4

3 roky dosažené k 31.8. 2019

3

2 roky dosažené k 31.8.2019

2

4.. Bydliště dítěte ve Zlíně.

Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.

1

5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2019 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020.

1

POSTUP:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
o školských obvodech základních a mateřských škol (blíže viz web
www.zlin.eu v sekci obecně závazné vyhlášky).

Pro Mateřskou školu Zlín, Družstevní 4514, příspěvkovou organizaci jsou vyhláškou stanoveny tyto ulice:

- Družstevní

- Gahurova ( v úseku od křižovatky s ulicí Výletní směrem na Jižní Svahy)

- Javorová

- Malá

- Nad Stráněmi

- Okružní (pouze domy č.p. 4537 – 4551)

- Pod Babou

- Slunečná

- Výletní

 

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb