Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

ZÁPIS DO MŠ

 

ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

 

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- - -

 

INFORMACE - NEPŘIJATÉ DĚTI:

Žádosti o nepřijetí si vyzvedávejte v MŠ
od 1.6.2021 do 3.6.2021 od 10.00 - 15.30 hod.

Pozn. Rozhodnutí se vydává jen zákonnému zástupci, který byl uveden na žádosti a má oprávnění přebírat tuto dokumentaci.

 

INFORMACE - PŘIJATÉ DĚTI:

Prosíme o potvrzení, zda nastoupíte do naší mateřské školy, popř. pokud jste se rozdhodli nastoupit do jiné MŠ, oznamte nám to, prosím, písemně na mail msdruzstevni@seznam.cz.

Pokud nám to situace dovolí, chtěli bychom uskutečnit Informační schůzku, kde bychom Vám předali potřebnou dokumentaci k nástupu.
Datum upřesníme.

 

 

 

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBĚHNE 13.5.2021

- - -

- - -- - -

Pokud zasíláte žádost poštou, nezapomeňte doložit okopírovaný rodný list dítěte. Děkujeme.


Pozn. V Žádosti o přijetí se uvádí oba zákonní zástupce dítěte,ale v kolonce - kdo bude zastupovat dítě při přijetí se zpravidla uvádí jen jeden zákonný zástupce, pokud se mezi s sebou zákonní zástupce dohodnou, a tento zástupce bude přebírat dokumentaci potřebnou k přijetí dítěte.

Pro rychlejší komunikaci, nezapomeňte, prosím, uvádět do žádosti svoji emailovou adresu.

 

 

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(4) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Zápis do MŠ - informace

Školské obvody - spádovost

 

www.zapisdomszlin.cz

 

- - -

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2020/2021

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání.

 

- - -


Rozhodnutí si vyzvedávejte v mateřské škole od 2.6.2020.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

Info

Rezervace času - přidány nově další časy -můžete se zarezervovat na www.zapisdomszlin.cz

( nové časy přidány na konci stránky)

 

- - -

- - -

- - -

Pokud zasíláte poštou, nezapomeňte doložit okopírovaný rodný list dítěte. Děkujeme.

 

Pozn. Čestné prohlášení je součástí dokumentu Žádosti o přijetí.

 

Zápis do MŠ

www.zapisdomszlin.cz

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

U zápisu pro školní rok 2020/2021 budou přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, které k 31.8. 2020 dovrší věk minimálně 3 roky.

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

REGISTRACE od 14. 4. 2020 do 11. 5. 2020

· Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách

· Vytvoření elektronického profilu dítěte – vyplnění a uložení všech údajů o dítěti. (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).


Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 14. 4. do 11. 5. 2020!

 

· Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).

· Výběr MŠ a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ.

· Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.

· V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ samostatná žádost.

· Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez bezkontaktního nebo osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – 13. 5. 2020 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání – předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy - registrace času.


ROZHODOVÁNÍ do 12. 6. 2020

· Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.

· Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kriterií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

· Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 12. 6. 2020.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

· Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

· Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ a na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Zákonný zástupce si vyzvedne osobně v MŠ rozhodnutí o přijetí popř. nepřijetí dítěte do MŠ !!!!

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -


ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

PŘIJATÉ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy Mgr. Miriam Geryková rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, o přijetí k předškolnímu vzdělávání do výše uvedené  mateřské školy žadatelů (dětí) s tímto přiděleným registračním číslem – předčíslí MS1/2019/RČ:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI

10

379

52

400

117

414

127

489

151

537

181

572

185

575

196

588

208

668

240

672

279

676

305

712

314

748

338

776

361

911

Zveřejněno dne 22.05.2019 a dále od tohoto data nejméně 15 dnů

 

DŮLEŽITÉ!!!

(poznačte si termín a zkontrolujte předem na webu, zda výjimečně nedošlo ke změně termínu)

nutná účast alespoň jednoho z rodičů:

- podávání základních informací

- předání podkladů k vyplnění – pro založení do matriky

- předání rozhodnutí o přijetí (proti podpisu).

 

 

PRO PŘÍPAD, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ PŘEVÝŠÍ POČET VOLNÝCH MÍST, STANOVILA ŘEDITELKA TATO KRITERIA:

KRITERIA:

POČET BODŮ

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 dle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné) Týká se dětí občanů ČR a EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle jak 90 dnů.

5

2. Trvalý pobyt , v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ („spádové“ mateřské škole), u dítěte, které dosáhne k 31.8. 2019věk min. 3 let

4

3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8. 2019

4

3 roky dosažené k 31.8. 2019

3

2 roky dosažené k 31.8.2019

2

4.. Bydliště dítěte ve Zlíně.

Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.

1

5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2019 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020.

1

POSTUP:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
o školských obvodech základních a mateřských škol (blíže viz web
www.zlin.eu v sekci obecně závazné vyhlášky).

Pro Mateřskou školu Zlín, Družstevní 4514, příspěvkovou organizaci jsou vyhláškou stanoveny tyto ulice:

- Družstevní

- Gahurova ( v úseku od křižovatky s ulicí Výletní směrem na Jižní Svahy)

- Javorová

- Malá

- Nad Stráněmi

- Okružní (pouze domy č.p. 4537 – 4551)

- Pod Babou

- Slunečná

- Výletní

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb