Mateřská škola Zlín - Družstevní

Mateřská škola Zlín - Družstevní

ZÁPIS DO MŠ

 

ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2024

NÁSTUP DO MŠ OD 1.9.2024

 

- - -- - -

 

 

 

 

 

Informace naleznete na webových stránkách

www. zapisdomszlin.cz

 

- - -

- - -

- - -

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne v den zápisu

14.5.2024 od 10.00 - 11.00 hod. a od 15.00 - 16.00 hod.

popř. si můžete domluvit individuální prohlídku v jiný den. Pro individuální prohlídku kontaktujte, prosím, paní ředitelku emailem msdruzstevni@seznam.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

- - -

- - -

 

- - -

 

 

 

 

 

Informace naleznete na webových stránkách

www. zapisdomszlin.cz

 

- - -

- - -

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

 

- - -

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz - převzetí Rozhodnutí o přijetí.

 

 

 

 

- - -

 

- - -

 

 

 

 

- - -

- - -

 

- - -

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne v den zápisu

12.5.2022 od 10.00 - 11.00 hod. a od 15.00 - 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

 

 

INFORMACE - NEPŘIJATÉ DĚTI:

Žádosti o nepřijetí si vyzvedávejte v MŠ
od 1.6.2021 do 3.6.2021 od 10.00 - 15.30 hod.

Pozn. Rozhodnutí se vydává jen zákonnému zástupci, který byl uveden na žádosti a má oprávnění přebírat tuto dokumentaci.

 

INFORMACE - PŘIJATÉ DĚTI:

Prosíme o potvrzení, zda nastoupíte do naší mateřské školy, popř. pokud jste se rozdhodli nastoupit do jiné MŠ, oznamte nám to, prosím, písemně na mail msdruzstevni@seznam.cz.

Pokud nám to situace dovolí, chtěli bychom uskutečnit Informační schůzku, kde bychom Vám předali potřebnou dokumentaci k nástupu.
Datum upřesníme.

 

 

 

 

 

Pokud zasíláte žádost poštou, nezapomeňte doložit okopírovaný rodný list dítěte. Děkujeme.


Pozn. V Žádosti o přijetí se uvádí oba zákonní zástupce dítěte,ale v kolonce - kdo bude zastupovat dítě při přijetí se zpravidla uvádí jen jeden zákonný zástupce, pokud se mezi s sebou zákonní zástupce dohodnou, a tento zástupce bude přebírat dokumentaci potřebnou k přijetí dítěte.

Pro rychlejší komunikaci, nezapomeňte, prosím, uvádět do žádosti svoji emailovou adresu.

 

 

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(4) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Zápis do MŠ - informace

Školské obvody - spádovost

 

www.zapisdomszlin.cz

 

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Mateřská škola Zlín - Družstevní | Code by PCHweb